آلبوم
alavi_logo

آلبوم پایه‌ی اول


عکس تکی دانش آموز با معلم در روز های پایانی سال تحصیلی (pdf)

اول الف
اول ب
اول ج

عکس دسته جمعی در روزهای پایانی سال تحصیلی

کلاس اول ج

نمایش
دانلود

عکس دسته جمعی در یکی از مراسم

کلاس اول الف

نمایش
دانلود

کلاس اول ب

نمایش
دانلود

کلاس اول ج

نمایش
دانلود
تعداد بازدید: 842
تاریخ انتشار: 1400/5/9