آلبوم
alavi_logo

آلبوم پایه‌ی آمادگیعکس تکی دانش آموز در روز اول ورود به مدرسه (pdf)

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3

عکس تکی دانش آموز در روز های پایانی (pdf)

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4

عکس تکی دانش آموز با معلم در روز های پایانی سال تحصیلی (pdf)

آبی
قرمز
‌سبز
‌زرد
‌بنفش
‌نارنجی

عکس دسته جمعی ـ زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

کلاس نارنجی

نمایش
دانلود

عکس دسته جمعی در روزهای پایانی سال تحصیلی

کلاس نارنجی

نمایش
دانلود

عکس دسته جمعی در ایام ماه محرم

عکس دسته جمعی در گردش

کلاس بنفش / نارنجی

نمایش
دانلود

کلاس بنفش / نارنجی

نمایش
دانلود

کلاس زرد / سبز

نمایش
دانلود

کلاس زرد / سبز

نمایش
دانلود

کلاس زرد / سبز

نمایش
دانلود

کلاس زرد / سبز

نمایش
دانلود

کلاس زرد / سبز

نمایش
دانلود

کلاس زرد / سبز

نمایش
دانلود

کلاس زرد / سبز

نمایش
دانلود

کلاس زرد / سبز

نمایش
دانلود

کلاس زرد / سبز

نمایش
دانلود

کلاس زرد / سبز

نمایش
دانلود
تعداد بازدید: 871
تاریخ انتشار: 1400/5/10