آلبوم
alavi_logo

آلبوم پایه‌ی آمادگیعکس تکی دانش آموز در روز اول ورود به مدرسه (pdf)

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3

عکس تکی دانش آموز با معلم در روز های پایانی سال تحصیلی (pdf)

بنفش
قرمز و آبی
‌سبز و زرد

عکس دسته جمعی ـ زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

عکس دسته جمعی در روزهای پایانی سال تحصیلی

تعداد بازدید: 639
تاریخ انتشار: 1400/4/28