آلبوم
alavi_logo

سال تحصیلی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵


عکس دسته جمعی پرسنل


 • ردیف بالا از راست به چپ
  • آقایان: مشکاتی، سیدی، ازگلی، تابش، یزدان پناه، اکبریان، گلسرخی، علی عمرانی، سعیدی، تنکابنی، حسینی، محسنی، محمودزاده، باقرنژاد، فروتن، خراسانی، لطفی
 • ردیف پایین از راست به چپ
  • آقایان: عمرانی، نیک پنجه، سعیدیان، اردستانی، جعفری، علی اکبریان، شهرابی، افشار، صابریان،کریمی، نصیبی، روشن

  روز های اول سال تحصیلی


 • ردیف بالا از راست به چپ
  • آقایان: سیدی، محمودی، افشار، اردستانی، کریمی، محمودزاده
 • ردیف وسط از راست به چپ
  • آقایان: فروتن، لطفی، خراسانی
 • ردیف پایین از راست به چپ
  • آقایان: گل سرخی، باقرنژاد، پرهیزکار، حسینی، مشکاتی، شاکری، تابش
  تعداد بازدید: ۱۵۱۰
  تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۴/۲۵